bAbA bUlE SAh jI


rA:JA rA:JA crdI nI m>, aApE rA:JA h~eI .
s&d~ nI m>n<* Yid~ rA:JA, hIr nA aAk~ c~eI .
rA:JA m>: ivC m>: rA:JE ivC, h~r ikaAl nA c~eI .
m>: nhI: uUh aAp h> aApNI, aAp crE idlj~eI .
rA:JA rA:JA crdI nI mE:, aApE rA:JA hEeI .
h&W k<*DI mErE a&gE, m*g< m~QE BUrA l~eI .
bUlA hIr slEtI vEk~, icWE jA kl~eI .
rA:JA rA:JA crdI nI m>:, aApE rA:JA h~eI .
s&d~ nI m>n<* Yid~ rA:JA, hIr nA aAk~ c~eI .


bAbA bUlE SAh jI BAeI vIr is*G jI iSv cUmAr btAlvI YnI rAm CAiVqc
p~q m~hn is*G ivYAVA is*G 'VIr n*d lAl nUrp<rI mnm~hn is*G dAuU:
chAinaA: aVE lEk